top of page

Privacyverklaring

Begeleiding op maat past privacyverklaring toe volgens nieuwe regelgeving. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart Begeleiding op maat dat wij persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier beheren. We voldoen in de behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Begeleiding op maat verwerkt persoonsgegevens van deelnemers, omdat u gebruik maakt van onze diensten/ een overeenkomst met ons heeft en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Begeleiding op maat verwerkt onderstaande bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/uw kind. Zij worden in onze overeenkomst met u verwerkt of indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

• Burgerservicenummer
• Gegevens m.b.t. de gezondheid van de hulpvrager
• Gegevens over een eventueel strafrechtelijk verleden (aanvraag van Verklaring Omtrent Gedrag van medewerkers)

Waarom we deze gegevens nodig hebben
Begeleiding op maat verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

• Begeleiden van de deelnemers
• Faciliteren van het facturatieproces uitgevoerd door ZorgCoöperatie Brabant.

Hoe lang we de gegevens bewaren
Begeleiding op maat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is, Jeugdwet en WMO. De bewaartijd vanuit deze wet is gesteld op 20 jaar.

Delen met anderen
Begeleiding op maat deelt uw gegevens met ZorgCoöperatie Brabant dat voor ons het facturatieproces verzorgd. Begeleiding op maat heeft met ZorgCoöperatie Brabant een verwerkersovereenkomst en zij voldoen ook aan de geldende privacywetgeving.

Beveiliging
Begeleiding op maat neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op telefoonnummer 06 197 96 830 of via info@begeleidingopmaat.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

De hier getoonde versie is van 29-05-2024

bottom of page